Download
IAN App

Past Presidents

Year Name Email Id
2022 – 2023 Dr. Gagandeep Singh gagandeep_si@yahoo.co.uk
2021 – 2022 Dr. Nirmal Surya nirmal_surya@yahoo.com
2020 – 2021 Dr. JMK Murthy jmkmurthy49@gmail.com
2019 – 2020 Dr. Pramod Pal palpramod@hotmail.com
2018 – 2019 Dr. Satish Khadilkar khadilkarsatish@gmail.com
2017 – 2018 Dr. Sanjeev Thomas sanjeev.v.thomas@gmail.com
2016 – 2017 Dr. A V Srinivasan asekhar1950@gmail.com
2015 – 2016 Dr. Subhash Kaul subashkaul@hotmail.com
2014 – 2015 Dr. Arabinda Mukherjee mukherjee31@gmail.com
2013 – 2014 Dr. Chandrashekhar Meshram drmeshram@hotmail.com
2012 – 2013 Dr. Man Mohan Mehndirata mmehndi@hotmail.com
2011 – 2012 Dr. P. Satishchandra drpsatishchandra@yahoo.com
2010 – 2011 Dr. Ashok Panagariya ashok_panagariya@hotmail.com
2009 – 2010 Dr. K. Radhakrishnan kurupath.radhakrishnan@gmail.com
2008 – 2009 Dr. H. V. Srinivas hvsrinivas@gmail.com
2007 – 2008 Dr. Madhuri Behari madhuribehari@gmail.com
2006 – 2007 Dr. R.S.Wadia drrswadia@gmail.com / fitfine@vsnl.com
2005 – 2006 Dr. Ambar Chakravarty amitavachakrabarti315@yahoo.com / saschakra@yahoo.com
2004 – 2005 Dr. S. M. Katrak smkatrak@jaslokhospital.net / saroshkatrak@gmail.com
2003 – 2004 Dr. S. Prabhakar sudeshprabhakar@gmail.com
2002 – 2003 Dr. S. Prabhakar (Vice President) sudeshprabhakar@gmail.com
2001 – 2002 Dr. S. Venkataraman venkay@msn.com
2000 – 2001 Dr. D. Nagaraja dr.dnagaraja@gmail.com
1999 – 2000 Dr. Devika Nag devikanag@yahoo.in
1998 – 1999 Dr. G.K. Ahuja priya_ahuja1975@yahoo.co.in
1997 – 1998 Dr. C. U. Velmurugendran drcuv@rediffmail.com
1996 – 1997 Dr. Zaheer Ahmed Sayeed zaheersayeed@gmail.com
1995 – 1996 Dr. Rajasekharan Nair drkrnair@gmail.com
1994 – 1995 Dr. Anupam Das Gupta dradasgupta@gmail.com
1993 – 1994 Dr. J. S. Chopra jagjitscd_04@rediffmail.com
1992 – 1993 Dr. Krishnamoorthy Srinivas srinivas@neurokrish.com