Download
IAN App

Founding Fellows

1995

Founding Fellows (as approved by EC and GB in September 1995 and awarded FIAN in 1996)

1. Dr. T. K. Ghosh


2. Dr. C. U. Velmurugendran


3. Dr. E. P. Bharucha


4. Dr. P. M. Dalal


5. Dr. N. H. Wadia


6. Dr. D. Nagaraja


7. Dr. Anil D. Desai


8. Zaheer Ahmed Sayeed


9. Dr. Baldev Singh


10. Dr. Satyanarayana


11. Dr. K. S. Mani


12. Dr. G. Arjundas


13. Dr. G. Arjundas


14. Dr. N. N. Sarangi


15. Vimala Virmani


16. Dr. R. S. Wadia


17. K. Jagannathan


18. Dr. Devika Nag


19. Dr. S. Janaki

20. Dr. B. C. Katiyar


21. Dr. M. Veeraraghava Reddy


22. Dr. K. K. Sinha


23. B. S. Singhal


24. Dr. Meena Gupta


25. Dr. Shyamal Kumar Sen


26. M. C. Maheshwari


27. Dr K. Srinivasan


28. Dr. G. K. Ahuja


29. M. Gourie-Devi


30. Dr. P. K. Sethi


31. Dr. K. Srinivas


32. Dr. M. L. Suri


33. Dr. J. S. Chopra


34. Dr. S. Venkataraman


35. Anupam Das Gupta


36. Dr. S. Prabhakar


37. Dr. K. Rajasekharan NairFellows Elected Thereafter

1996

38. Dr. S. M. Katrak


39. Dr. Pravina Shah

40. Dr. D. Nagaraja1997

41. Dr. H. V. Srinivas


42.Dr. Madhuri Behari


43.Dr. V. S. Achar

44. Dr. I. M. S. Sawhney


45. Dr. Ambar Chakravarty1998

46. Dr. S. Mohandas


47.Dr. P. Satishchandra

48. Dr. R. Sridharan2001

49.Dr. Arun B. Taly

50. Dr. U. K. Mishra2002

51. Dr. (Col) R.M. Dhamija2004

52.Dr. M. M. Mehndiratta

53. Dr. P. V. S. Rana2005

54.Dr. A. V. Srinivasan2006

55.Dr. Rakesh Shukla2007

56.Dr. A. K. Roy

57 .Dr. Chandran Gnanamuthu2009

58.Dr. Sanjeev V. Thomas2010

59.Dr. V. P. Mondkar2011

60. Dr. Chandrasekhar Meshram


61. Dr. Subhash Kaul

62. Dr. Pramod K. Pal2012

63. Dr. R. K. Garg


64. Dr. K. S. Anand

65. Dr. V. V. Nadkarni2013

66. Dr. Satish V. Khadilkar

67. Dr. Kalyan B. Bhattacharyya2015

68. Dr. K. Venkateswarlu


69. Dr. V. Natarajan


70. Dr. R. S. Jain

71. Dr. B. Rajendran


72. Dr. Apoorva Pauranik2016

73. Dr. B. Vengamma


74. Dr. G. T. Subhas


75.Dr. M. Madhusudanan

76. Dr. A. Nalini


77.Dr. Nirmal Surya
2017

78. Dr. Jayantee Kalita


79. Dr. M. V. Padma


80.Dr. S. R. Chandra

81. Dr. S. Sita Jayalakshmi


82.Dr. G. Krishnamoorthy2018

83. Dr. Dhanpat Kochar


84. Dr. S. Kumaravelu


85.Dr. Sudhir Shah

86. Dr. Vinay Goyal


87.Dr. Vivek Lal2019

88.Dr. Tapas Kumar Banerjee


89. Dr. Bindu Menon


90.Dr. Dr. K. Bhanu


91.Dr. U. Meenakshisundaram

92. Dr. M. A. Aleem


93.Dr. R. Lakshminarasimhan


94. Dr. Nalin Chaudhary


95.Dr. Ummer Karadan2020

96. Dr. Suresh Bansal


97. Dr. P. N. Sylaja


98. Dr. Anup Thacker


99. Dr. Jeyaraj Pandian

100. Dr. Rajesh Verma


101. Dr. R. P. Mathur


102. Dr. Debashish Chowdhury


103. Dr. Sanjay Pandey2021

104. Dr. Achal Kumar Srivastava


105. Dr. Sunil K. Narayan


106. Dr. Sanjib Sinha


107. Dr. Kiran Bala

108. Dr. P. K. Maheswari
2022

109. Dr. Ajit Madhav Sowani


110. Dr. Kameshwar Prasad


111. Dr. ManjariTripathi


112. Dr. Ravi Yadav

113. Dr. Sangeeta Ravat


114. Dr. K P Sivaraman Nair


115. Dr. Sudhir Kothari


116. Dr. Thomas Mathew2023

117. Dr. Atanu Biswas


118. Dr. Bhawna Sharma


119. Dr. G. Butchi Raju


120. Dr. Dheeraj Khurana

121. Dr. Parampreet Singh Kharbanda


122. Dr. V. G. Pradeep Kumar


123. Dr. Rahul V Kulkarni


124. Dr. P. Vijaya